نقشه جهانی مهاجرت

global-immigration-map
این نقشه نشان دهنده ،نقشه جهانی مهاجرت بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ است.

  • دایره های آبی نشان دهنده نرخ مثبت مهاجر پذیری
  • دایره های قرمز نشان دهنده نرخ منفی مهاجر پذیری
  • هر نقطه  زرد رنگ نشان دهنده ۱۰۰۰ نفر میباشد

منبع :metrocosm