در سالگرد اولین سفر انسان به فضا

۵۵ سال قبل ، ۲۳ فروردین سال ۴۰ اولین انسان به فضا رفت ۵۵سال قبل ، ۲۳ فروردین سال ۴۰ اولین انسان به فضا رفت.

در سالگرد سفر اولین انسان به فضا ، در ۱۲ اپریل ۱۹۶۱ یوری گاگارین ،بوسیله سفینه وستوک به فضا سفر کرد . اولین سفر انسان به فضا مدت ۱۰۸ دقیقه «یک دور کامل دور زمین »طول کشیده .